met dependance in Alphen

Locaties

Logopedie Gilze: Lange Wagenstraat 55j - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com

Logopedie Alphen: Sligtmaan 2 - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com


Behandelt ook cliënten uit o.a. Chaam, reeshof en Baarle-Nassau

 Marleen Boomaars (foto)

 

 

Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. Er zijn 4 typen taalleerproblemen te onderscheiden die een relatie hebben met lezen en spellen:

  • Auditieve verwerkingsproblemen
  • Spraakproblemen
  • Grammaticale problemen
  • Problemen met de betekenisverlening

Er zijn in de afgelopen decennia nationaal en internationaal veel onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaken van dyslexie. Alhoewel er wel vooruitgang is geboekt en algemeen wordt aangenomen dat er sprake is van problemen op het terrein van fonologische verwerking en de toegankelijkheid van taalkennis, is nog steeds niet duidelijk wat er precies ten grondslag ligt aan het ontstaan van dyslexie. Tegenwoordig wordt dyslexie gezien als een op zichzelf staande stoornis, die bij ieder intelligentieniveau kan voorkomen.

Door het niet goed kunnen lezen en schrijven kunnen bij kinderen emotionele problemen ontstaan. Soms ontwikkelt zich daaruit faalangst. Bovendien hebben kinderen met dyslexie door de lees- en/of spellingsproblemen moeite met alle vakken waarbij lezen en schrijven een rol speelt. Er ontstaat dus gemakkelijk een onderwijsachterstand. Op volwassen leeftijd kunnen zij deze taalhandicap ervaren als een belemmering in de ontwikkeling van hun carrière. Ouders zijn belangrijke signaleerders en vormen een erg belangrijke schakel in de begeleiding van het kind en kunnen veel bijdragen aan het reduceren of versterken van emotionele problemen.

Wat doet de logopedist?

Veel lees- en spellingsproblemen vinden hun oorsprong in problemen met de taalontwikkeling, fonologie en/of de auditieve vaardigheden. Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en therapie van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld de orthopedagogen en de remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat ze kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van de factoren die met dyslexie samenhangen zoals fonologie en oproepsnelheid.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leesproces vastloopt, maar zijn er al wel risicofactoren te signaleren. De behandeling van dyslexie dient in een zo vroeg mogelijk stadium plaats te vinden, zodat zo snel mogelijk de basisvaardigheden kunnen worden geleerd die nodig zijn voor het lezen en spellen.

Adequate begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. De behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist kan een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan.

De rol van de logopedist bij auditieve verwerkingsproblemen:
Leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen hebben moeite met het onderscheiden, herkennen, analyseren en synthetiseren van spraakklanken. Helaas leveren auditieve oefeningen voor het leren lezen erg weinig op als er alleen auditief gewerkt wordt. Lezen bestaat immers uit meer componenten dan alleen de auditieve. Juist de koppeling tussen de auditieve en de visuele component is essentieel. Een logopedist kan een kind helpen om met klanken te leren manipuleren waarbij in een vroeg stadium met klanken en letters wordt gewerkt.

De rol van de logopedist bij spraakproblemen:
Een logopedist moet alert zijn op het effect van spraakproblemen bij lezen en spellen. Bij de behandeling moet de auditieve, visuele en spraakmotorische component van de woordstructuur aan de orde komen. Kinderen moeten een woord horen, zien (letters en mondbeeld) en uitspreken.

De rol van de logopedist bij grammaticale problemen:
Grammaticale problemen bij kinderen zijn vooral terug te vinden bij het niet correct kunnen toepassen van regels met betrekking tot woordvorming, zinsbouw en spellingregels.

De rol van de logopedist bij problemen met de betekenisverlening:
Kinderen die problemen hebben met betekenisverlening hebben moeite met het vinden van de juiste woorden, met het leggen van relaties tussen woorden en met pragmatisch taalgebruik. Deze problemen komen bijvoorbeeld tot uiting bij begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Maar ook bij het vertellen van verhalen, zowel mondeling als schriftelijk (stellen). De logopedist kan een kind helpen om woordvinding en pragmatiek te benaderen via geschreven taal, zeker wanneer er sprake is van lees- en spellingproblemen.

Onderzoek en behandeling voor lees- en spellingsproblemen en dyslexie wordt niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Houd hier rekening mee voor het starten van de behandeling. Onderzoek en behandeling voor auditieve vaardigheden wordt wel vergoed.

 

Voor meer informatie: www.stichtingdyslexienederland.nl