met dependance in Alphen

Locaties

Logopedie Gilze: Lange Wagenstraat 55j - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com

Logopedie Alphen: Sligtmaan 2 - 06 38 27 02 02
email: logopediegilze@yahoo.com


Behandelt ook cliënten uit o.a. Chaam, reeshof en Baarle-Nassau

 Marleen Boomaars (foto)

 

 

behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen
de individuele relatie tussen de patiënten de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat hiermee akkoord doordat u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.

Behandel- en oefenafspraken

Behandeling vindt plaats op afspraak. De behandelduur en frequentie zullen worden besproken. U bent op de hoogte dat voor een succesvol afronden van de therapie oefenen in de thuissituatie van belang is. Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is afhankelijk van (de ernst) de klacht en zal met u besproken worden na het onderzoek. Een logopedische behandeling duurt 20-25 minuten. Hierin is het na en/of voor bespreken van de behandelinhoud (met de ouders/verzorgers) meegeteld. Wij verwachten van u een actieve deelname en het opvolgen van adviezen in belang van het effect van de behandeling. Zonder betrokkenheid van cliënt en eventuele ouder/verzorger wordt logopedie niet ingezet. Indien u of uw kind huiswerk of opdrachten krijgt dient dit wekelijks gemaakt en meegenomen te worden naar de behandeling. Wanneer op structurele basis te weinig geoefend wordt, kan dit aanleiding zijn om de behandeling te beëindigen. Kinderen jonger dan 16 jaar zien wij graag vergezeld worden door een ouder/verzorger.

Betalingsvoorwaarden

De behandeling dient bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken kunnen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht, deze worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Volwassenen dienen rekening te houden met het eigen risico. De volledige betalingsvoorwaarden kunt u terugvinden op onze website.

Bereikbaarheid

Voor het maken en afzeggen van een afspraak is de praktijk telefonisch bereikbaar. We verzoeken u om na het afzeggen van de afspraak zelf weer contact op te nemen met de logopedist om een nieuwe afspraak te maken. U kunt onze voicemail inspreken.

Rechten en plichten volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De logopedist heeft een informatieplicht, dossierplicht, bewaarplicht en geheimhoudingsplicht. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar de Privacy Policy op de website. Bij vragen over de behandeling of de wijze waarop de behandeling wordt gegeven, kunt u altijd bij ons terecht.

-      Eventuele audio- en/of video-opname worden alleen voor behandeldoeleinden gebruikt.

-      Bewaarplicht; Logopedisten zijn verplicht om uw dossier 15 jaar te bewaren. Indien u hier niet mee akkoord gaat, dient u dit schriftelijk aan te geven bij de logopedist.

Klachtenregeling

Bij klachten verwijzen wij naar de brochure klachtenregeling die te vinden is op de website.

Meldcode kindermishandeling

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 2013 van kracht. Deze wet regelt dat o.a. logopedisten werken met een meldcode bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Voor meer informatie over deze meldcode kunt u kijken op de site van de rijksoverheid.

Patienttevredenheid (prem)

Van de zorgverzekeraar moeten wij een patiënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Doel van het onderzoek is om de kwaliteit van de behandeling en de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Met ondertekening geeft u toestemming voor het gebruik van uw emailadres voor het toesturen van de enquête door een extern bureau. Wij verzoeken u deze enquête binnen de gestelde termijn te retourneren. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Toestemming voor het uitwisselen van gegevens

Indien u verwezen bent door een arts mag contact met deze verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Volgens de wet hebben wij uw toestemming nodig om mondelingen/of schriftelijk informatie en gegevens uit te wisselen met andere deskundigen en of directe betrokken anders dan uw verwijzer. Wij doen dit alleen met het doel om de logopedische begeleiding en behandeling van uw kind zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen. Met het ondertekenen van deze behandelovereenkomst geeft u toestemming tot het mondeling en schriftelijk contact met derden.